360 , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
 360
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
360

: 19/07/1976
: 1 | : 18

( -19 1976) 360, , , "...". . 11 , . . (), "-" . , . , , - ...(2005)
 • 360
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -