, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
#1
#2
#3 Min Nhar Li Mshiti
#4
#5 BRONG FAYA
8?
!
?


: 12/09/1977
: 3 | : 39

, , , . " " 300,000 . , . 9 , . , ' -. .


(2008)


(2005)


(2002)
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -