, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
#1 -
#2
#3
#4
#5
8?
!
?


: 29/12/1956
: 18 | : 231

, . 1977 "" , . . , , '. " ", " ...

 ()
()
(2008)


(2007)
  ()
()
(2005)
 2
2
(2002)
 • -
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -