, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
#1 Before
#2 Roots
#3 Tita
#4 Listen To Your Heart
#5 Big Girls
8?
!
?


: 03/05/1979
: 1 | : 12

. "", "" , , . " " . 2006, 2007 . , 2005 " " . ...

Big Girls
Big Girls
(2007)
 • Listen To Your Heart
 • I Choose You
 • Big Girls
 • Most Of The Time
 • Soon
 • Misery
 • Before
 • Can't Stand You
 • Tita
 • Slide
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -