, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
#1
#2
#3
#4 Joy
#5 Crossroads
8?
!
?


: 17/05/1981
: 3 | : 34

, -1991, 10. "" . , , , . 2001 " ". , "".
 ...
...
(2008)
Standing on My Own
Standing on My Own
(2008)


(2005)
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -