, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
#1
#2 '
#3
#4
#5
8?
!
?


: 25/04/1968
: 2 | : 32

, , 8 " ". , . , , , . " , , , . 1991 .... ( ") , , , . ...(2007)
Hip Soul
Hip Soul
(2004)
 • '
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -