, | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
 lifemusic
#1
#2 '
#3
#4 '
#5
8?
!
?


: 20/01/1963
: 8 | : 96

. "", " " . . . 2004 " ". " ". . 2006 . 2008 " " " ", " " ...(2008)


(2004)


(2004)


(1999)
 • '
 • øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
  ãó øàùé
  òãëåðéí
  àåãåú
  öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
  äøùîä
  äúçáøåú
  ùéèú äð÷åãåú
  øùéîú äåôòåú
  äåñôú äåôòä
  äåñôú ùéø
  á÷ùú ùéø
  èåô 100
  úâåáåú äâåìùéí
  ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
  ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
  " -