- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
8?
!
?
- : 0 | : 1

6.(select convert(int,CHAR(65)))
": | 01/11/2017 13:50
5.'""
": | 01/11/2017 13:50
4.JyI=
": | 01/11/2017 13:50
3.@@kvnez
": | 01/11/2017 13:50
2.1
": | 01/11/2017 13:50
1.1
": | 01/11/2017 12:56

1

,
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -