- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 26/11/1949
: 16 | : 203

( -26 1949 ) , . , ". . 1970 -1976 , , - ", 1975. -1977, , , " " . , -80 -90. . " 2009. , , -1980 . : , , , . .
-
1. (2007)
2. (2002)
3. (2000)
4. ( ) (1997)
5. (1996)
6. (1992)
7. (1990)
8. (1988)
9. (1986)
10. (1984)
11. (1982)
12. (1981)
13. (1979)
14. (1978)
15. (1974)
16. (1972)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -