- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 25/12/1950
: 10 | : 161

. , , . "FBI", "" "". "" -1975, ' . . , , , . -1981 , "". , "24 " " ", , " ", " ", "", " ", " " . , . , , . " " -1984 " " . 1984 , .
-
1. (2003)
2. (2001)
3. (1998)
4. (1997)
5. (1995)
6. (1992)
7. (1990)
8. (1988)
9. (1986)
10. (1985)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -