- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 30/11/1950
: 8 | : 89

. , . , '. 1958 , 1960 , . , . , 13 . 14 . 1966 "" ("The moon"). 1967 , " ". , ' . 1970 , , "" . . 1971 . 1972 , . . . 1972 , . -1976 " ". 1978 , " ". , 1979. , , .
-
1. (2005)
2. (2001)
3. (1997)
4. 2 (1994)
5. (1991)
6. (1987)
7. (1984)
8. (1982)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -