- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4 ( )
#5
8?
!
?
-

: 07/07/1957
: 5 | : 62

, 1957 . , 16 " " , . , " ", , , , . . 1985 - . 8 . 1988 , . " " " (Foreign Affair) " " . , , (, ) (""). 1989 , "East On Fire". . " " .
-
1. (2001)
2. (1998)
3. (1995)
4. (1993)
5. (1991)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -