- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 ...
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 09/07/1952
: 1 | : 23

. -70 " ", , "", . -70 -80, " ". 1983 ( " ") " 83". . -90 " ", . . -60 . " " . , , . 1991 " ", 1997 " ". . -2003 " ", -2005 " " " " . . 2006 "" (Cars), ( - ). ' " ", " '", " " " ".
-
1. (1987)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -