- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2 ( )
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 17/06/1964
: 11 | : 111

. (2007) . 1988 , "", . , . " " "".
-
1. (2005)
2. (2002)
3. (2000)
4. (1997)
5. (1995)
6. (1993)
7. (1992)
8. (1992)
9. (1991)
10. (1990)
11. (1988)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -