- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3 '
#4
#5
8?
!
?
-

: 20/01/1963
: 8 | : 96

. "", " " . . . 2004 " ". " ". . 2006 . 2008 " " " ", " " " ". 2009 "", , . , " " . . , .
-
1. (2008)
2. (2004)
3. (2004)
4. (1999)
5. (1995)
6. (1994)
7. (1992)
8. (1986)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -