- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 07/01/1980
: 2 | : 24

( -7 1980) , . . " " " , "". . , , , " " . 2006 , " ", . "", " ", "", " ", " ", " " " ". , , , . . ' . 2006 . 2007 , " " "" . " " . -28 2008 , " ". , " " , 2007. " ", Stars ' , "" " " . " ", " ". , " ". . 2008 " ' " " ". 2008 " ". (2008)
-
1. (2008)
2. (2006)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -