- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2 ( )
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 22/11/1977
: 1 | : 22

( ) ( -22 1977 ) . -1979 . , . "" 15 . " " 18 ". 2002 " ", . , , "" 2004. 2007 , ' "", 2008. -1.04.2008, " ", " " , " ", . 5000 . , ( "" ), , - " 6", 360, , ( ), "". " ". -2009 .  
-
1. (2002)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -