- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 11/05/1980
: 4 | : 39

. 12 . . , . , " " 1999. -10,000 . , 2001, , "" . , 5 " ". "" " ". 2003, " ". , 24. 2004 " ", " ", " ", " " " 73", . , 20,000 . 2005 , " " -20,000 . , . , " , , " " "" 24.  
-
1. (2007)
2. (2007)
3. (2005)
4. (2003)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -