- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 12/04/1971
: 14 | : 181

( -12 1971) . . , . . " " ', "" " ".-12 2002 2001 . . 2003 , . 2006 , . 2008 "" , . .
-
1. (2010)
2. (2009)
3. (2008)
4. (2008)
5. (2007)
6. (2005)
7. (2003)
8. (2002)
9. (2001)
10. (2000)
11. (1999)
12. (1998)
13. (1997)
14. (1995)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -