- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 11/11/1950
: 5 | : 55

, . . 15 , , " ". , " " " ". 17 " " , . 1968 , (" ", " ", "" " "). . 1969 " ", " ". " " , . , " " " ". " " ". , . , . " " " " , , , . " ", " ", " " " ", . , " " " ", , " ".
-
1. (2003)
2. (1994)
3. ( ) (1985)
4. (1981)
5. (1970)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -