- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1
#2 Time Can Turn On You
#3
#4
#5
8?
!
?
-

: 04/09/1955
: 11 | : 132

( -4 1955), . ‏‏ . . . , , . , , -1974 . , , . "", 1977.
-
1. (2002)
2. (1999)
3. (1996)
4. (1995)
5. (1994)
6. (1992)
7. (1991)
8. (1984)
9. (1983)
10. (1982)
11. (1982)
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -