- The Reckoning , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 Baby if you want me
#2 Slowing down
#3 Empty Handed
#4 Long way from love
#5 Hangwoman
8?
!
?
- The Reckoning
"The Reckoning" (2008)
1. Maybe You Are
2. Hangwoman
3. Her Lies
4. Weak
5. Reckoning Song
6. Sweat & Tears
7. Rubberband Girl
8. A Phoenix Is Born
9. Over You Blues
10. Empty Handed
11. A Ghost Before The Wall
12. Growing Tall
13. Little More Time
14. Devil's Dance
15. Of Scorpions & Bells
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -